Хаси Роси ЕООД
Кредити, застраховки, продажби и куриерски услуги в град Русе

Банков кредит                                                                             

ПАРТНЬОРИ

Резултат с изображение за Всички Банки

 

 

 

 

   

Банковият кредит е един от основните видове сделки, извършвани от всяка банка в процеса на нейната икономическа дейност. Той представлява договор, по силата на който банката отпуска на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателя – да ползва сумата, съобразно условията и да я върне преди изтичане на срока, като едно от условията по договора е начисляването на лихва.

Кредит и банков кредит

 

Всяка фирма в процеса на своята икономическа дейност се нуждае от оборотни средства, за да продължи функционирането си. Понеже тя е рискова организация и финансовите ѝ резултати са променливи, тя не винаги е в състояние да си осигури необходимите ресурси. Затова понякога се налага привличането на чужди средства (т.нар. заем или кредит).

Аналогично понятието кредит се отнася и за домакинствата – за да си осигурят необходимите условия за живот, при недостатъчен размер на спестяването (или липса на такова) или при недостатъчен разполагаем доход, може да се наложи използването на кредит за потреблението.

От друга гледна точка, кредитът може да се разгледа като категория на обръщението на парите. Размяната в този случай се извършва срещу обещание, че ще се осъществи плащане в по-късен период. Това е и неговата най-важна черта, която е свързана с определен риск за кредитора.

В развитото пазарно стопанство кредитът е особено важно икономическо явление. Дори може да се твърди, че пазарната икономика в значителна степен е основана на кредита.

В днешни дни най-значителна част от понятието кредит има т.нар банков кредит, който освен като икономическа категория може да се разгледа и като неизменна част от услугите на всяка банка. Според различните си потребители, банките предлагат и различни видове кредити.